Handelsbetingelser

Velkommen til Drivi ApS betingelser (CVR: 3620 1266). Disse betingelser er sammenfattet for at sikre det juridiske aspekt af aftalen mellem Drivi IVS og virksomhedens kunder.

Kunder hos Drivi ApS vil i dette dokument benævnes som hhv. kunde eller bruger.

Ved anvendelse af Drivi ApS produkter, vil kunden være omfattet af følgende betingelser:

 

1. Parterne:

1.1 Denne aftale indgås mellem Drivi ApS og kunden.

 

2. Generelt:

2.1 Denne aftale træder i kraft, idet kunden eller en repræsentant på kundens vegne, afsender en bestilling til Drivi ApS.

2.2 Der tages forbehold for ændringer af disse betingelser. Drivi ApS kan ensidigt ændre disse betingelser. Ændringer af aftalen vil være gældende 30 dage efter offentliggørelse på Drivi’s hjemmeside på https://drivi.dk/handelsbetingelser/. Ved betaling af faktura, godkendes samtidig de på tidspunktet for betalingen gældende betingelser.

2.3 Kunden giver sit samtykke til, at produktionen af produktet sker øjeblikkeligt ved kundens bestilling.

2.4 Da produktionen af produktet udføres ved bestilling eller hurtigst muligt derefter, er der ikke fortrydelsesret for Drivi ApS produkter, med mindre det specifikt er angivet.

 

3. Produkt:

3.1 Alle Drivi ApS produkter og dets væsentlige egenskaber kan ses på drivi.dk. Ved yderligere spørgsmål til eksisterende oplysninger kan Drivi ApS kontaktes på info@drivi.dk

 

4. Ansvar:

Drivi ApS ansvar:

4.1 Drivi ApS er ikke ansvarlig for, at tredjeparts tjenester ikke eksisterer eller ikke fungerer. Drivi ApS kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle fejl og mangler, der hidrører fra at virksomhedens opsætning ikke er som andre udbyderes. Drivi ApS er ikke forpligtet til, at overholde specifikke oppetider, medmindre der er lavet en særskilt aftale om dette. Drivi ApS er under ingen omstændigheder ansvarlig for kundens eventuelle direkte, eller indirekte avancetab, driftstab, tidstab eller andre tab forårsaget af fejl eller mangler ved Drivi ApS produkter, der for eksempel, men ikke udtømmende, kan skabe: datatab, sikkerhedsproblemer, nedsat oppetid eller spam.

Kundens ansvar:

4.2 Kunden bærer det fulde ansvar ved anvendelsen af produktet, også såfremt tredjepart misbruger kundens brugernavn og kodeord, eller på anden måde får adgang til kundens produkt og/eller data. Produktet må ikke anvendes til at opnå uautoriseret adgang til Drivi ApS eller tredjeparts systemer.

4.3 Kunden er ansvarlig for de forpligtelser, der påhviler kunden ifølge denne aftale, dette gælder selvom kunden vælger at licensere produktet, eller dele heraf, ud til tredjepart eller ved at lade en repræsentant handle på sine vegne.

Erstatningspligt:

4.4 I tilfælde hvor Drivi ApS kan gøres ansvarlig, er Drivi ApS udelukkende ansvarlig overfor kunden, i forhold hvor tabet er forårsaget af Drivi ApS og/eller en af Drivi ApS ansatte medarbejderes forsætlige eller groft uagtsomme handlinger eller udeladelser.

4.5 Eventuel erstatningspligt vil til alle tider maksimalt udgøre en forholdsmæssig del af indeværende kvartals abonnementsafgift for kunden, for det berørte produkt, gældende for en periode svarende til det samlede tidsrum hvor fejlen har eksisteret.

 

5 Betalingsbetingelser:

5.1 Overskridelse af betalingsbetingelser medfører rentetilskrivning i henhold til renteloven, samt fremsendelse af rykker. Ved fremsendelse af rykker opkræves et gebyr som oplyst på tilsendt faktura eller ifølge Drivi ApS prisliste. Gebyret er fastsat i overensstemmelse med forbrugerklagenævnets afgørelse.

5.2 Sker der trods påkrav ikke betaling, kan der foretages en indberetning til kreditoplysningsbureau (RKI/KOB), og tilgodehavendet overdrages til retslig inkasso.

5.3 Det påhviler kortholder/kunde/betaler at betale eventuelle transaktionsgebyrer for den valgte betalingsform udover fakturaens beløb.

 

6. Priser og vilkår

6.1 Betaling.  Kunder i Drivi ApS har mulighed for at vælge, hvilken betalingsløsning de gerne vil benytte sig af. Ved valg af “Stor”, “Mellem” eller “Lille” pakke indvilger kunden i at betale pr elev oprettet, efter antallet af gratis elever er opnået. For “Stor” og “Mellem” pakke gælder desuden, at kunden betaler et månedligt abonnements beløb.

Ved valg af pakken “Gratis” vil køreskolens elever betale pr underskrift i Drivi. Det foregår vha. en visning af MobilePay, så snart eleven har trykket “Underskriv”, hvor eleven får vist beløbet og skal acceptere det.
Fælles for alle betalingsmetoder gælder, at kunden giver Drivi ApS ret til at fremsende en faktura på månedlig basis, der skal betales inden 7 dage netto. Ved manglende betaling refereres til punkt 5 “Betalingsbetingelser”.
Kunden vil yderligere få mulighed for, at tilmelde deres kort til en betalingsløsning, hvor betaling vil ske automatisk på månedlig basis, indtil kunden aktivt fravælger betaling i Drivi.
Ved tilkøb af SMS’er, vil betalingen ske øjeblikkeligt. 

6.2 Gratis adgang. Ved valg af Stor, Mellem eller Lille pakke opnår kunden adgang til henholdsvis 60, 40 og 20 elever, der kan oprettes gratis i Drivi. Kunden får fuld adgang til alle funktioner i Drivi, ved benyttelse af gratis periode.
Ved oprettelse får køreskolen yderligere tildelt 300 SMS’er gratis af Drivi.

6.3 Priser og prisstigninger. Alle priser er eksklusiv moms og transaktionsgebyrer, med mindre Drivi ApS har oplyst andet. Skatter og afgiver er kundens ansvar i enhver henseende. Valutakurser og gebyrer er et resultat af kundens aftale med sin betalingsudbyder. Drivi ApS forbeholder sig ret til at lave prisændringer uden varsel. Kunder med eksisterende betalingsaftaler blive underrettet om eventuelle prisstigninger, og skal genbekræfte deres pakkevalg ved brug af Drivi ApS produkter.
Priser for Drivi ApS produkter:

Lille pakke: 129.- pr elev oprettet i Drivi som engangsbeløb.

Mellem pakke: 249.- som fast månedligt beløb plus 79.- pr elev oprettet i Drivi som engangsbeløb.

Stor pakke: 499.- som fast månedligt beløb plus 59.- pr elev oprettet i Drivi som engangsbeløb.

Gratis pakke: Prisen for en digital underskrifte i Drivi er 5,56 kr, uanset om udgiften påføres elev eller køreskole. En elev vil betale 6,95 kr for underskriften inkl. Moms.

Priser for SMS’er:
200 SMS’er for 100 kr, 0,50 kr pr SMS.
500 SMS’er for 200 kr, 0,40 kr pr SMS.
1000 SMS’er for 330 kr, 0,33 kr pr SMS.
2000 SMS’er for 600 kr, 0,30 kr pr SMS.
5000 SMS’er for 1250 kr, 0,25 kr pr SMS.

6.4 Hvis der er en specifik tidsbegrænsning og pris for service tilbuddet, vil prisen kun gælde i den begrænsede periode. Efter tilbudsperioden er udløbet, vil servicen være til ovenstående fastsatte priser, medmindre andet er aftalt.

6.5 Hvis servicen er baseret på en periode (eksempelvis pr. måned), men med en ubegrænset tidshorisont, vil du få besked vedrørende hvilken dato prisændringen er gældende fra.

6.6 Ønsker kunden ikke at indgå under nye ændringer, skal medlemskab stoppes eller annulleres, før ændringerne træder i kraft. Hvis servicen annulleres, slutter servicen, når den betalte periode udløber.

6.7 Vilkår for refundering. Med mindre loven fastslår noget andet, er ethvert medlemskab, gebyr beløb i enhver henseende ikke mulig at få refunderet, og enhver omkostning forbundet med en eventuel refundering vil være Drivi ApS uvedkommende, da Drivi ApS ikke hæfter for dette. Enhver omkostning vedrørende refundering vedrører derfor kunden.

6.8 Annullering af service. Kunden kan til enhver tid annullere servicen uanset årsag. Send en mail indeholdende brugeroplysninger til info@drivi.dk for annullering.

 

7. Kundeoplysninger:

7.1 Udover de i disse betingelser nævnte parter videregiver Drivi ApS ikke informationer til tredjepart uden registrantens/kundens tilladelse, medmindre der foreligger en juridisk afgørelse herfor.

7.2 Det er kundens eller dennes repræsentants ansvar at alle staminformationer givet til Drivi ApS i forbindelse med registrering er accepteret og godkendt af den/de person(er)(firma(er) til hvilke dataene tilhører.

7.3 Drivi ApS vil tage alle rimelige forholdsregler for at beskytte imod misbrug af personlige data.

7.4 Se Drivi ApS GDPR databehandler aftale for yderligere informationer vedrørende brug og behandling af data i Drivi ApS og af associerede underdatabehandlere.

 

8. Rettigheder:

8.1 Alle rettigheder til systemet tilhører Drivi ApS. Køber har ved køb af medlemskab opnået en ikke-eksklusiv brugsret til systemet, som Drivi ApS til enhver tid kan inddrage uden varsel.

9. Tvister:

9.1 Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem parterne vedrørende disse betingelser, skal Drivi ApS inden for rimelig tid herefter oplyse kunden hvori disse består, såfremt kunden skriftligt via e-mail eller brevpost har anmodet om dette.

 

10. Force majeure:

10.1 Ingen af parterne er bundet af denne aftale, når følgende omstændigheder indtræder efter aftalens indgåelse, og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen: krig og mobilisering, oprør og uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vareknaphed samt mangler eller forsinkelse ved leverancer fra underleverandør, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import- og eksportrestriktioner, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner, edb-vira eller andre omstændigheder, som parten ikke er herre over.

11. Lovvalg og værneting:

11.1 Alle tvister mellem kunden og Drivi ApS i relation til disse betingelser eller produktet skal afgøres ved Københavns byret efter gældende dansk ret.