Handelsbetingelser

Velkommen til Drivi IVS betingelser (CVR: 3620 1266). Vi har sammenfattet disse betingelser for at sikre det juridiske aspekt af aftalen mellem os og vores kunder.

Kunder hos Drivi IVS vil i dette dokument benævnes som hhv. kunde eller bruger.

Ved anvendelse af Drivi IVS produkter, vil du være omfattet af følgende betingelser.

 

1.      Parterne:

 

1.1 Denne aftale indgås mellem Drivi IVS og kunden.

 

2.      Generelt:

 

 • Denne aftale træder i kraft, idet kunden eller en repræsentant på kundens vegne, afsender en bestilling til Drivi IVS.
 • Der tages forbehold for ændringer af disse betingelser. Drivi IVS kan ensidigt ændre disse betingelser. Ændringer af aftalen vil være gældende 30 dage efter offentliggørelse på Drivi’s hjemmeside på https://drivi.dk/handelsbetingelser/. Ved betaling af faktura, godkendes samtidig de på tidspunktet for betalingen gældende betingelser.
 • Kunden giver sit samtykke til at produktionen af produktet sker øjeblikkeligt ved kundens bestilling.
 • Da produktionen af produktet udføres ved bestilling eller hurtigst muligt derefter, er der ikke fortrydelsesret for nogen produkter med mindre det specifikt er angivet.

 

 

3.      Produkt:

 

 • Alle Drivi IVS produkter og dets væsentlige egenskaber kan ses på Drivi.dk. Ved yderligere spørgsmål til eksisterende oplysninger kan Drivi IVS kontaktes på kontakt@drivi.dk

 

4.      Ansvar:

 

Drivi IVS ansvar:

 • Drivi IVS er ikke ansvarlig for at tredjeparts tjenester, ikke eksisterer eller ikke fungerer. Drivi IVS kan ikke gøres ansvarlig for eventuelle fejl og mangler der hidrører fra at vores opsætning ikke er som andre udbyderes. Drivi IVS er ikke forpligtet til at overholde specifikke oppetider, medmindre der er lave en særskilt aftale om dette. Drivi IVS er under ingen omstændigheder ansvarlig for kundens eventuelle direkte eller indirekte avancetab, driftstab, tidstab eller andre tab forårsaget af fejl eller mangler ved Drivi IVS produkter, der for eksempel, men ikke udtømmende, kan skabe: datatab, sikkerhedsproblemer, nedsat oppetid eller spam.

 

Kundens ansvar:

 • Kunden bærer det fulde ansvar ved anvendelsen af produktet, også såfremt tredjepart misbruger kundens brugernavn og kodeord eller på anden måde får adgang til kundens produkt og/eller data. Produktet må ikke anvendes til at opnå uautoriseret adgang til Drivi IVS eller tredjeparts systemer.
 • Kunden er ansvarlig for de forpligtigelser, der påhviler kunden ifølge denne aftale, dette gælder selvom kunden vælger at licensere produktet eller dele heraf ud til tredjepart eller ved at lade en repræsentant handle på sine vegne.

Erstatningspligt:

 • I tilfælde hvor Drivi IVS kan gøres ansvarlig, er Drivi IVS udelukkende ansvarlig overfor kunden i forhold hvor tabet er forårsaget af Drivi IVS og/eller en af Drivi IVS ansat medarbejders forsætlige eller groft uagtsomme handlinger eller udeladelser.
 • Eventuel erstatningspligt vil til alle tider maksimalt udgøre en forholdsmæssig del af indeværende kvartals abonnementsafgift for kunden for det berørte produkt, gældende for en periode svarende til det samlede tidsrum hvor fejlen har eksisteret.

 

5.      Betalingsbetingelser:

 • Overskridelse af betalingsbetingelser medfører rentetilskrivning i henhold til renteloven, samt fremsendelse af rykker. Ved fremsendelse af rykker opkræves et gebyr ifølge Drivi IVS prisliste. Gebyret er fastsat i overensstemmelse med forbrugerklagenævnets afgørelse.
 • Sker der trods påkrav ikke betaling, kan der foretages en indberetning til kreditoplysningsbureau (RKI/KOB), og tilgodehavendet overdrages til retslig inkasso.
 • Det påhviler kortholder/kunde/betaler at betale eventuelle transaktionsgebyrer for den valgte betalingsform udover fakturaens beløb.

 

 6. Priser og vilkår

 • Betaling. Det er muligt for køreskoler at vælge, at betale for underskrifter på elevernes vegne. Ved valg af denne betalingsmetode, giver du Drivi IVS ret til at fremsende en faktura på månedlig basis, for de samlede underskrivnings udgifter.
  Det er også muligt at tilmelde dig et betalt Drivi medlemskab, hvor du giver betalingsudbyderen lov til at betale Drivi IVS via automatisk betalinger, indtil du stopper for dette.
 • Gratis periode. Ved tilmelding til Drivi, har du gratis og ubegrænset adgang til din Drivi konto. Betaling påfalder kun ved brug af specifikke ydelser, såsom underskrivning af digitale dokumenter og ved afsendelse af SMS’er.
 • Priser og prisstigninger. Alle priser er eksklusiv moms og transaktionsgebyrer, med mindre Drivi har oplyst om andet. Disse skatter og afgiver er dit ansvar i enhver henseende. Valutakurser og gebyrer er et resultat af, hvad du har af aftale med din betalingsudbyder. Drivi IVS forbeholder sig ret til at lave prisændringer, men vil i så fald gøre dig opmærksom herpå inden det sker.
  • Betaling for en digital underskrift, heriblandt digital lektionsplan og digital P23, er 5,56 kr uanset om udgiften påføres elev eller køreskole.
  • Priser for SMS’er:
   200 SMS’er for 80 kr
   400 SMS’er for 160 kr
   800 SMS’er for 240 kr
   1200 SMS’er for 400 kr
  • Hvis der er en specifik tidsbegrænsning og pris for service tilbuddet, vil prisen kun gælde i den begrænsede periode. Efter tilbudsperioden er udløbet, vil servicen være til en ny pris.
  • Hvis servicen er baseret på en periode (eksempelvis pr. måned), men med en ubegrænset tidshorisont, vil du få besked vedrørende hvilken dato prisændringen er gældende fra.
  • Hvis du ikke ønsker at indgå under de nye ændringer, er du nødt til at annullere dit medlemskab eller stoppe med at bruge servicen, før ændringerne træder i kraft. Hvis du annullerer servicen, slutter servicen, når den periode eller pris du har bundet dig til udløber.
 • Vilkår for refundering. Med mindre loven fastslår noget andet, er ethvert medlemskab, gebyr beløb i enhver henseende ikke mulig at få refunderet, og enhver omkostning forbundet med en eventuel refundering vil være Drivi uvedkommende, da Drivi ikke hæfter for dette. Enhver omkostning vedrørende refundering vedrører derfor kun dig som bruger af servicen.
 • Annullering af service. Du kan til enhver tid annullere servicen uanset årsag. Send en mail indeholdende brugeroplysninger til kontakt@drivi.dk for annullering.

 

7.      Kundeoplysninger:

 

 • Udover de i disse betingelser nævnte parter videregiver Drivi IVS ikke informationer til tredjepart uden registrantens/kundens tilladelse, medmindre der foreligger en juridisk afgørelse herfor.
 • Det er kundens eller dennes repræsentants ansvar at alle staminformationer givet til Drivi IVS i forbindelse med registrering er accepteret og godkendt af den/de person(er)(firma(er) til hvilke dataene tilhører
 • Drivi IVS vil tage alle rimelige forholdsregler for at beskytte imod misbrug af personlige data.

 

8.      Rettigheder:

 

 • Alle rettigheder til systemet tilhører Drivi IVS. Køber har ved køb af medlemskab opnået en ikke-eksklusiv brugsret til systemet, som Drivi IVS til enhver tid kan inddrage uden varsel.

 

9.      Tvister:

 

 • Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem parterne vedrørende disse betingelser, skal Drivi IVS inden for rimelig tid herefter oplyse kunden hvori disse består, såfremt kunden skriftligt via e-mail eller brevpost har anmodet om dette.

10.      Force majeure:

 

 • Ingen af parterne er bundet af denne aftale når følgende omstændigheder indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen: krig og mobilisering, oprør og uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockouts, vareknaphed samt mangler eller forsinkelse ved leverancer fra underleverandør, brand, manglende transportmuligheder, valutarestriktioner, import- og eksportrestriktioner, dødsfald, sygdom eller fratræden af nøglepersoner, edb-vira eller andre omstændigheder, som parten ikke er herre over.

 

11. Lovvalg og værneting:

 

 • Alle tvister mellem kunden og Drivi IVS i relation til disse betingelser eller produktet skal afgøres ved Københavns byret efter gældende dansk ret.